จบไปแล้ว!! กับการสัมมนาท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืน ปี 2567:  ผนึกพลังคุณค่า สู่ มูลค่าใหม่ของเกาะไทย  - The 2nd Thailand Sustainable Island Tourism Symposium 2024 : Awakening New Depths - Adding Value

จบไปแล้ว!! กับการสัมมนาท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืน ปี 2567:  ผนึกพลังคุณค่า สู่ มูลค่าใหม่ของเกาะไทย 
The 2nd Thailand Sustainable Island Tourism Symposium 2024 : Awakening New Depths - Adding Value to Thailand’s Islands 

ซึ่งยังคงให้ความสำคัญกับการจัดงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างและเกิดขยะมูลฝอย เพิ่มการหมุนเวียนใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อลดปริมาณขยะกำจัดยังหลุมฝังกลบ 

การจัดงานครั้งนี้ มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งหมด 149 กก. สัดส่วน 0.60 กก./คน (ผู้เข้าร่วม 250 คน) สามารถคัดแยกพลาสติก กระป๋อง ขวดแก้ว และเศษอาหาร เศษผักผลไม้ และส่งต่อใช้ประโยชน์ 139 กก. ส่วนที่เหลือเป็นกระดาษ กล่องกระดาษ และทิชชู่ นำไปฝังกลบ 10 กก. ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 122.01 kgCO2e เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 14 ต้น 

ขอบคุณ โรงแรม Southern Lanta Resort ทต.ศาลาด่าน และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รวบรวมข้อมูล และเครือข่ายชาวเกาะ ผู้นำเกาะ ผู้แทนหน่วยงาน และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะมูลฝอยในครั้งนี้