การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยระดับชาติ (ครั้งที่1)

2 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (ครั้งที่ 1) ภายใต้หัวข้อ "ความยืดหยุ่นของภัยพิบัติในพื้นที่เมืองและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน" หรือ "Urban Disaster Resilience and Community Well-Being" ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็น Keynote speaker บรรยายในหัวข้อ “ความเปราะบางของเมืองและชุมชนเขตเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ในครั้งนี้ต้องการนำเสนอถึงความสำคัญของการจัดการภัยพิบัติหลังยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามีบทบาทต่อโลกของการผลิตและการดำเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการในการรับมือกับภัยพิบัติและสร้างความยืดหยุ่นให้กับชุมชน