ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมสำหรับฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนระดับชาติ

“สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและจัดทำข้อตกลงร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ “ข้อกำหนดฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน (Circular Mark)” ให้มีความเหมาะสม ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร รักษาฐานทรัพยากรของประเทศ ลดปริมาณของเสีย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกด้าน รวมทั้งการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์การจัดทำข้อตกลงร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM”
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://forms.gle/6r8Zu8odFDBY8Tnv5 (ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2566)
หรือ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อกำหนดฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/EgJtQspnG3FVyywn6 (ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณแววตา บวรทวีปัญญา หรือ คุณจนันจิตต์ ยานะวิมุติ E-mail : waewta@tei.or.th; jananjit@tei.or.th โทร 02503-3333 ต่อ 523, 530