การอบรม “หลักสูตรด้านการพัฒนาเมือง (ผู้นำเมืองรุ่น 8)” มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานครฯ

19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของเมือง”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมืองรุ่น 8)” โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานครฯ ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ 

การบรรยายครั้งนี้ถูกจัดขึ้นในหัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมือง” หลักสูตรการอบรมผู้บริหารระดับสูงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างเครือข่ายผู้บริการเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในแต่ละภาคส่วนนำเสนอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้เชิงปฏิบัติด้านการจัดการเมือง องค์กร และท้องถิ่น 

การอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการอบรมจำนวนมากกว่า 150 คน