อบรมหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.65)

31 มกราคม 2566 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้จัดการอบรมหลักสูตร วปอ.65 โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “สภาวะแวดล้อมโลกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การอบรมหลักสูตร วปอ.65 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นวิทยากร ร่วมกับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ราชบัณฑิต และประธานสถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย 

การอบรมหลักสูตร วปอ.65 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนการศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของกองทัพ ภาครัฐ เอกชน และภาคการเมืองในการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์