เศรษฐกิจหมุนเวียนกับการจัดการขยะพลาสติก ในระดับพื้นที่ กรณีเกาะลันตา

เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการออกแบบเพื่อการปรับตัวระยะยาว เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย ให้กลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสม ประเทศไทยได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะพลาสติกของประเทศ เพื่อให้เกิดการใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกได้อย่างเต็มวงจรชีวิต เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า และมีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยปัจจุบัน ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชนต่างให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy)
อ่านต่อ
 

ขอบคุณข้อมูลจาก: กรุงเทพธุรกิจ

เรียบเรียงโดย:

พวงผกา ขาวกระโทก

ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

Tags:
บทความเกี่ยวข้อง: