สื่อสาร ผสานความร่วมมือ และขับเคลื่อนการดำเนินกับลดการเผา ลดหมอกควันข้ามแดนเป็นระยะ ร่วมกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่สรวยและอำเภอเวียงแก่น นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความร่วมมือไทย-ลาว-เมียนมา การจัดการและลดหมอกควันข้ามแดน และยกระดับกลไกและเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงแบบมีส่วนร่วมในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลไกเมืองคู่ขนาน

1-4 กรกฎาคม 2567 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI โดยโครงการพัฒนาความร่วมมือไทย-ลาว-เมียนมา การจัดการและลดหมอกควันข้ามแดน นำโดยคุณวิลาวรรณ น้อยภา หัวหน้าโครงการ และคุณวชิราภรณ์ สมเดช ทีมประสาน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่ ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 2 พื้นที่นำร่องโครงการ ได้แก่ อำเภอแม่สรวยและอำเภอเวียงแก่น โดยมีนายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่สรวย และนายสุพจน์ ลังกาวีระนันท์ นายอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานรัฐ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่นร่วมประชุม เพื่อรับทราบการดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือต่อไป

ในการนี้ โครงการฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการช่วงที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่สูงวีวา พื้นที่แนวเขตชายแดนผาตั้ง การเข้าร่วมกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการลดการเผาด้วยวิถีปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้นำหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 67 การปลูกต้นไม้แนวชายเเดนเป็นแนวป้องกันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็น 1 ในหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาให้เกิดผลร่วมกันในระยะยาว