TEI ร่วมมือ คพ. และ สสส. มุ่งลดขยะอาหารจากศูนย์อาหาร

10 มิถุนายน 2567 คณะทำงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI นำโดยคุณวิศรา หุ่นธานี ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วย ดร.ยศพิชา คชาชีวะ ที่ปรึกษา และคุณพลาวัตร พุทธรักษ์ ผู้แทนกรมอนามัย ได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ เข้าสำรวจศูนย์อาหารของกรมฯ เพื่อให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและการจัดการขยะอาหาร ในขั้นตอนการเตรียมอาหาร  การขาย และการรับประทานของผู้บริโภค 

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าของร้านอาหาร  พ่อค้าแม่ค้า และพ่อครัวแม่ครัว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 25 คน ในการเก็บรักษาและใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดและคัดแยกขยะอาหารที่เกิดขึ้น

ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ เลขานุการกรมควบคุมมลพิษ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และย้ำให้เห็นว่าปัญหาขยะอาหารเป็นประเด็นระดับโลก ประเทศไทยเราก็มีแผนและเป้าหมายลดขยะอาหารลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2573 จึงขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยกัน

สำหรับศูนย์อาหารกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ถือเป็นหนึ่งในศูนย์อาหารต่างๆ ที่แสดงความมุ่งมั่นในการลด ป้องกัน และจัดการขยะอาหารที่แหล่งกำเนิด โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)