TEI ผสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เดินหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน นำร่องสปป.ลาว 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI เดินหน้าเชิงรุกโครงการพัฒนาความร่วมมือไทย-ลาว-เมียนมา ขับเคลื่อนการจัดการและลดมลพิษหมอกควันข้ามแดน 2 เมษายน ผสานความร่วมมือ  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตัวแทนหน่วยงานประเทศไทย ร่วมกับNatural Resources and Environment Research Institute (NRERI), Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR เยือนถิ่น สปป.ลาว 

เปิดเวทีการประชุม Kick off Workshop Thai-Lao PDR Cooperation: Hotspot and Transboundary Haze Pollution Reduction รับฟังความคิดเห็นและชี้แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน ประเทศเพื่อนบ้าน แก่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าเมืองและเจ้าหน้าที่เมืองห้วยทราย ต้นผึ้ง และปากทา แขวงบ่อแก้ว และไซยะบุรี ของ สปป.ลาว 

การเปิดเวทีประชุมครั้งนี้ถือเป็นการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเชิงรุกในการร่วมกันลดจุดความร้อนและหมอกควันข้ามแดนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยการร่วมมือกันทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่