TEI ร่วมงานวันถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหาความยากจน ลดการเผา และฝุ่นละออง PM2.5

20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดย คุณวิลาวรรณ น้อยภา หัวหน้าโครงการพัฒนาความร่วมมือ ไทย-ลาว-เมียนมา ขับเคลื่อนการจัดการและลดหมอกควันข้ามแดน พร้อมด้วยนักวิจัยโครงการ ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการ และร่วมศึกษาดูงานพร้อมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับงานวิชาการ จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมงานวันถ่ายทอดและจัดดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหาความยากจน ลดการเผา และฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การจัดการเศษวัสดุ เพิ่มมูลค่า การปรับระบบเกษตร การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ให้กับชุมชนในอำเภอแม่แจ่ม เพื่อให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนและเกิดการบูรณาการฐานข้อมูลให้เกิดการขยายผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวยังได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์การขับเคลื่อนงานวิจัยให้เกิดการขยายผลลด PM2.5 ร่วมกัน โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ธีรภัทร ประยูรภัทร์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชนในพื้นที่กว่า 300 คน