Waste Journey เส้นทางการจัดการขยะมูลฝอย  กิจกรรมเก็บขยะชายหาดเกาะไหง จังหวัดกระบี่

16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โครงการ CE-Lanta สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ เกาะไหง กับอำเภอเกาะลันตา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา ชมรมผู้ประกอบการเกาะไหง ท้องถิ่น ชุมชน และภาคีในพื้นที่ ทำการเก็บ รวบรวม และคัดแยก พร้อมจัดทำฐานข้อมูลปริมาณ ประเภท เส้นทางการจัดการร่วมกับชมรมลันตารีไซเคิลเกาะลันตา เพื่อหมุนวนใช้ประโยชน์และกำจัดยังหลุมฝังกลบอย่างเหมาะสม

โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บได้ 312 กก. ส่งต่อใช้ประโยชน์ 311 กก. และส่งจัดการอย่างเหมาะสม 1 กก. ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 117.54 kg.CO2e เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 13 ต้น (baobab tree)

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดเกาะไหง นับเป็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ระหว่างเกาะลันตาและเกาะไหง เพื่อรณรงค์และร่วมกันรักษาสภาพนิเวศแหล่งท่องเที่ยว ลดปัญหาขยะมูลฝอยและลดมลพิษทางทะเล ลดภัยคุกคาม ช่วยสร้างสมดุลธรรมชาติ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเกาะไหงต่อไป