แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

18 กันยายน 2566 คุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและแผนงาน เป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเมืองต้นแบบสิ่งเเวดล้อม ในช่วงเสวนา หัวข้อ "พร้อมรับ ปรับตัว สู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม" 

โดยมีคุณอุมา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวเปิดการประชุม และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า ผู้แทน GISDA คุณปัทมา ดำรงผล ผู้แทน UNDP (BIOFIN) นางสาวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์ ผู้แทน TGO และ รศ.ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์  อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมในประเด็นสำคัญ อาทิ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการวางผังเมืองและช่วยประเมินด้านสิ่งแวดล้อม กลไกการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ และคาร์บอนเครดิต เป็นต้น

การประชุมนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการร่วมกันระหว่าง อปท. และร่วมกันออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนต่อไป