วิสาขบูชา 2566 เวียนเทียนวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI) ร่วมกับมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ และมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ในการสนับสนุนการสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า โดยเริ่มต้นจากการเวียนเทียนต้นไม้ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อลดขยะที่เกิดจากดอกไม้และธูปเทียน และสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จนเกิดกระแสเป็นประเพณีนิยมปฏิบัติโดยทั่วไป ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้อย่างจริงจัง และขยายเป็นวงกว้าง

ซึ่งในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันวิสาขบูชา ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ร่วมกับ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ และมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ จึงได้จัดกิจกรรม ‘เวียนเทียนด้วยต้นไม้ วิสาขาบูชา 2566’ ณ วัดสังฆทาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีบุคลากรของ TEI และสมาชิกจาก TBCSD ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมาก โดยความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ร่วมผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การลดปริมาณขยะ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างยั่งยืน