TEI ร่วมขับเคลื่อน “องค์กรรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม : Save the world We care @DDC”

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI) ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก และขับเคลื่อนการดำเนินงาน “องค์กรรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม : Save the world We care @DDC” พร้อมด้วยสำนักสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และบริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด  ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ด้าน TEI  ได้ร่วมเผยแพร่และสร้างความรู้ ในการกระตุ้น ส่งเสริม และปรับพฤติกรรมการคัดแยกขยะ ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ด้วยการจัดกิจกรรม ‘การตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และเสนอกลไกการขับเคลื่อนตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ’ ‘การบริจาคฝาขวดพลาสติก เพื่อรวบรวมและส่งต่อไปยังเกาะลันตา สำหรับสนับสนุนการเรียนรู้  ลดปริมาณขยะมูลฝอย เพิ่มมูลค่าพลาสติก และเพิ่มการหมุนเวียนการนำพลาสติกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

ซึ่งบุคลากรภายในกรมควมคุมโรคและภาคีเครือข่ายได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง เหมาะสม สู่การจัดการขยะที่ถูกวิธีและยั่งยืนในองค์กรต่อไป