TEI ผนึกกำลังพันธมิตรของ สสว. สนับสนุนสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ SME

31 พฤษภาคม 2566 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยโดย คุณสุนทรี วัฒนเวส เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส และทีมนักวิจัย ฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ SME ภายใต้แนวคิด “SME Privilege Club คลับพิเศษเฉพาะ SME” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมี รศ. ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้นำเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการ SME ณ ห้อง Hil Crest โรงแรมเดอะควอเตอร์ ลาดพร้าว

ในงานนี้ ได้มีร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน เพื่อประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในการขอรับรองฉลากเขียว เพื่อให้เกิดการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการ SME ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง