เว็บเพจระบบข้อมูลข่าวสารและติดตามการปกป้องทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (SIS) สำหรับการดำเนินงานเรดด์พลัสและโครงการภาคป่าไม้ในประเทศไทย

30 พฤษภาคม 2566  FAO กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ UNEP-WCMC ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำโดย ดร. จีรนุช ศักดิ์คำดวง คุณอัจลา รุ่งวงษ์ และคณะนักวิจัย ได้ร่วมหารือแนวทางการออกแบบเว็บเพจ SIS สำหรับประเทศไทย

การหารือครั้งนี้ ได้ข้อสรุปแนวทางสำคัญในการจัดทำเว็บเพจ SIS โดยจะผนวกเข้ากับเว็บไซต์ของ REDD+ ประเทศไทย ต้องมีการนำเสนอข้อมูล Safeguard ที่ชัดเจน ครบถ้วน เข้าใจง่าย และเป็นระบบสองภาษา (TH/EN) อีกทั้งควรนำเสนอการดำเนินงานในระดับประเทศและมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญคือการมีแบบฟอร์มในการเสนอแนะข้อคิดเห็นและมีช่องทางติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อสรุปจากการหารือดังกล่าวจะนำไปสู่การจัดทำเว็บเพจ SIS ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป