แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดแนวปฏิบัติที่ดีกิจกรรมสร้างสุข 7 องค์กรภาคีภาคประชาสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2566 *โครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะภาคประชาสังคม*  นำโดยคุณวิลาวรรณ น้อยภา หัวหน้าโครงการ และคณะทำงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ เยี่ยมบ้านภาคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนกิจกรรมสร้างสุขร่วมกับผู้บริหารและแกนนำกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรภาคอีสาน 
  • *สมาคมเทียนธรรมสิริ  จ.บุรีรัมย์* มุ่งการส่งเสริมและรณรงค์ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นป่าให้ประเทศ พร้อมริเริ่มกิจกรรมสร้างสุข “Herb for Health” ริเริ่มกิจกรรมส่งสุขด้วยความดี ส่งสุขด้วยสมุนไพร คืนสุขภาพที่ดีให้เพื่อนสมาชิก ทดแทนเครื่องดื่มในทุก ๆ วัน พร้อม ๆ กับลดรายจ่าย ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรรอบในรั้วบ้าน 
  • *มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ จ.สุรินทร์* องค์กรและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร สนับสนุนผู้บริโภคที่ดีต่อสุขภาพ ครอบคลุมพื้นที่ภาคอิสานตอนบนและตอนล่าง ผ่านกลไกสุขภาวะตำบลและภาคีความร่วมมือในจังหวัด มีการริเริ่มการเงินเพื่อดูแลคนทำงานและให้ความสำคัญในการเรียนรู้อย่างเป็นระยะ 
  • *มูลนิธิพัฒนาบุคคลอำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด* องค์กรส่งเสริมและรณรงค์ระบบสุขภาพด้านเอดส์ งดเหล้า ยาเสพติด และการการจัดการป่าชุมชน โดยมีคนทำงานเป็นลูกหลานเยาวชนในพื้นที่ที่พร้อมกลับมาช่วยเหลืองานเมื่อจำเป็นภายใต้แนวทางการเป็นอาสาสมัครและความรักในท้องถิ่น 
  • *สมาคมไทบ้าน จ.มหาสารคาม* องค์กรสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักสูตรสัมมาอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาและความเรียบง่ายของวิถีการเกื้อกูล และได้ริเริ่ม “ปันกัน ปันกิน ปันใช้ ปันสุข” ร่วมสร้างสุขแบบมีส่วนร่วมและชุมชนเกื้อกูล ปลูกผักในพื้นที่สาธารณะ 
  • *สมาคมเพื่อนภู จ.ขอนแก่น* องค์กรชุมชนที่รวมตัวของแกนนำชุมชนที่ลุกขึ้นมาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น มีคนทำงานจากชุมชนที่อยู่รอบป่า ใส่ใจและสนใจเรื่องของการเรียนรู้และแบ่งปันผลผลิตจากป่า จากผักตามฤดูกาล และสนใจอยากจะสื่อสารความสุขจากการทำงานเพื่อบอกเล่าให้เป็นแรงบันดาลใจต่อคนทั่วไปได้รับรู้
  • *มูลนิธิไทยอาทร จ.ขอนแก่น* องค์กรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน ผู้ติดเชื้อ HIV ให้เกิดการดูแลและรักษา และพึ่งพาตนเองได้ มูลนิธิฯ ริเริ่มกิจกรรมสร้างสุขให้คนทำงานด้วยกิจกรรม “ปันรัก นักสร้างสุข แก้ปัญหาเรื่องสุขภาพ” เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย ลดน้ำหนัก ให้กำลังใจ และครอบครัวคนทำงาน แม้จะยังทำไม่ได้ครบตามแผนแต่ก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง 
  • *สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน* จ.หนองคาย จัดตั้งสมาคมจากปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงให้เกิดการจัดการ องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในพื้นที่ 7 จังหวัดแม่น้ำโขง ประเด็นการสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขามามากกว่า 10 ปี ได้ริเริ่มกิจกรรม “ปลูกพืชผักปลอดสาร ผลิตอาหารปลอดภัย” มากกว่าผักสวยงามได้สร้างสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในสังคมเมืองเพราะเกิดการแบ่งปันระหว่างเพื่อนบ้าน
การแลกเปลี่ยน 7 องค์กรข้างต้น ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญกับความสุขคนทำงาน ความสัมพันธ์ภายในถูกมองข้ามและลดความสมดุลระหว่างงานและชีวิตคนทำงาน หลายองค์กรจึงมุ่งมั่นที่จะร่วมกันตั้งเป้าหมายของความสุขให้มีกิจกรรมที่ง่ายๆ สอดคล้องกับการทำงานและการกินอยู่เป็นฐานของความเปลี่ยนแปลงความสุขเพื่อให้เกิดเป็นวิถีขององค์กรระยะต่อไป