ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและพลาสติกในพื้นที่เกาะลันตาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

25 มกราคม 2566 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำโดย คุณวิลาวรรณ น้อยภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ คุณธนิรัตน์ ธนวัฒน์ คุณพวงผกา ขาวกระโทก ผู้จัดการโครงการ และคณะนักวิจัย จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและพลาสติกในพื้นที่เกาะลันตาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การบริหารจัดการขยะและพลาสติกในระดับพื้นที่เกาะลันตาแนวทางการขับเคลื่อนกลไกและโมเดลความร่วมมือความร่วมมือในการจัดการขยะและพลาสติกในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา แนวทางการจัดการขยะติดเชื้อชุมชน รวมถึงสถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้รับเกียรติจาก คุณนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา เป็นประธานในการประชุม และ ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมให้ข้อคิดเห็นกับคณะทำงานฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 80 คน 

สำหรับ *ร่างโมเดลความร่วมมือในห่วงโซ่คุณค่าการจัดการขยะและพลาสติก ใช้หลักการแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สนับสนุนให้ส่งต่อไข่เป็ดอารมณ์ดีให้ชุมชน โรงแรม และที่พัก การเพิ่มมูลค่าพลาสติก และการสร้างรายได้จากวัสดุรีไซเคิล ส่วนแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนได้คำนึงหลักการจัดการขยะจากต้นทาง กลางทาง และปลายทาง*

ทั้งนี้ ประชุมเสนอว่า *ควรให้ความสำคัญกับขยะที่เกิดจากการก่อสร้างและขยะอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ประโยน์จากน้ำมันพืชที่ถูกใช้แล้ว การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์และขยะอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการมูลฝอย ตลอดจนให้มีสื่อการเรียนรู้ และชุดความรู้ เพื่อเผยแพร่*

นอกจากนี้ ได้มีการมอบโล่ห์ สำนักงานไร้ถังแห่งแรก ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการขยะต่อไป