คุณดวงกมล โชตะนา

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติการทำงาน