รศ. ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติการทำงาน