ดร.วัฒนา โอภานนท์อมตะ

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ประธานกรรมการบริษัท บีซีพี เทรดดิ้ง จำกัด (สิงคโปร์) / ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติการทำงาน