ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถาบัน
อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ความเชี่ยวชาญ
ประวัติการทำงาน