ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติการทำงาน