คุณมนตรี ชำนาญโรจน์

กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและการเงิน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติการทำงาน