ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติการทำงาน