คุณปรีดิ์ บุรณศิริ

กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติการทำงาน