คุณนิศากร โฆษิตรัตน์

รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติการทำงาน