คุณมัทนา วัทนฤทธิ์

ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ที่ปรึกษา – การสื่อสารองค์กร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติการทำงาน