คุณอานันท์ ปันยารชุน

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตนายกรัฐมนตรี

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติการทำงาน