นางสาววิศรา หุ่นธานี

ผู้จัดการโครงการอาวุโส
รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
มลพิษ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ
ประวัติการทำงาน