ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสถาบัน
กรรมการบริหารสถาบัน
อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ
ผลการทำงานที่โดดเด่นที่ผ่านมา ประกอบด้วย การจัดการมลพิษทางน้ำ ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะและของเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และการสร้างการมีส่วนร่วมด้านงานสิ่งแวดล้อม เป็นที่ประจักษ์จากการเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ดังเช่น   การจัดการคุณภาพน้ำในระบบพื้นที่ลุ่มน้ำร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ใน “โครงการพันธมิตรลุ่มน้ำท่าจีน” ด้วยการลงนามกับผู้ว่าราชการจังหวัด และเครือข่ายประชาชนใน ๔ จังหวัด ที่แม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน นับเป็นต้นแบบให้ขยายผลไปในพื้นที่อื่น ๆ จนถึงต่างประเทศ ทำให้ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ๒ ปีซ้อน (ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำหรับผลงานดีเด่นด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ คือ การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ  โดยเน้นการเสริมสร้างบทบาทชุมชนในการแก้ไขปัญหาผ่านการดำเนินการโครงการ “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา การพัฒนาแอพพลิเคชั่น “Air4Thai” เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ และหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแผนโรดแม๊ปอาเซียนปลอดหมอกควัน“ASEAN Transboundary Haze-Free Roadmap” เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้อาเซียนปลอดจากหมอกควันภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับการยอมรับจากประเทศภาคีอาเซียน ด้านการจัดการขยะและของเสีย ได้ขับเคลื่อนผ่านแผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ในปี ๒๕๕๗ ได้พัฒนาโครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ ร่วมกับทางจังหวัดสกลนคร สร้างเครือข่ายและ  ศูนย์เรียนรู้บูรณาการในระดับพื้นที่ จนได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ปี ๒๕๕๘ ด้านสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยและระดับภูมิภาค ในการเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การได้รับเลือกเป็นผู้แทนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในการเข้าไปร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก ฉบับที่ ๖ (Global Environment OutlooK 6) ขององค์การสหประชาชาติ โปรแกรมสิ่งแวดล้อม (United Nations Environment Programme) และ เป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการขยะพลาสติกร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จนได้มีโรดแม๊ปการจัดการขยะพลาสติก (ปี ๒๕๖๑-๒๕๗๓) โดยเน้นการเลิกใช้ Single used Plastics และ การผลักดัน ปฏิญญากรุงเทพ ๒๐๑๙ เพื่อจัดการขยะพลาสติกในอาเซียน และได้รับความเห็นชอบจากผู้นำประเทศในการประชุม ASEAN Summit ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อพิพาทสิ่งแวดล้อม ของศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี 2563 - 2568
 
ประวัติการทำงาน
สำเร็จปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเข้ารับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในปี ๒๕๒๘ และต่อมาได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศแคนาดาจนสำเร็จปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ University of Guelph ประเทศแคนาดา และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ยังได้รับการยอมรับทางด้านวิชาการและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 แห่ง
 
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ได้รับได้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ใฝ่หาความรู้ สร้างเครือข่าย ทุ่มเทด้วยใจรัก และทำหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุด ได้รับการยอมรับทั้งหน่วยงานภายในและองค์กรระหว่างประเทศ มีความเจริญก้าวหน้าในการทำงานตามลำดับ เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ๒ ครั้ง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตำแหน่งสูงสุดคือปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนเกยีรณราชการ ในปี 2564