มารักษ์กัน! TEI เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “มารักษ์กัน เพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนด้วยฉลากเขียว (In Thai)