Study and Assessment of Thailand's Biodiversity Status

 • ศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวมของประเทศและประเด็นสถานการณ์ ภัยคุกคามด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำนโยบายและแผน รวมถึง ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงกลไก มาตรการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
 • คาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้มด้านการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต สามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

 • Duration:
  10 March 2020 - 6 October 2020
 • Donor:
  Office Of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
 • Contact Person:
  Tanirat Tanawat
 • Contact:
  02 503 3333 ext. 333 | tanirat@tei.or.th