Conserving habitats of world-class plant and animal species in the manufacturing area

จัดทำกรอบแนวทาง/มาตรการ/กฎระเบียบในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และจัดทำ (ร่าง) แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่บูรณาการแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์และพื้นที่อนุรักษ์ชนิดพันธุ์ นกชายเลนปากช้อน และพลับพลึงธาร ในพื้นที่สาธิต 4 จังหวัด (สมุทรสาคร เพชรบุรี พังงา และระนอง)

 • Duration:
  01/10/2018 - 30/09/2019
 • Donor:
  IUCN
 • Contact Person:
  Puangpaka Krawkratoke
 • Contact:
  02 503 3333 Ext. 344 | puangpaka@tei.or.th