Providing in-depth advice to enterprises aiming to become a green industry in the Bangkok area, Area 1

สนับสนุนให้สถานประกอบการได้รับความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและการอนุรักษ์นิเวศไปพร้อมกันและยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่สูงขึ้น (พื้นที่เป้าหมาย : นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งหน่วยงานพื้นที่เขตใน กทม.)www.tei.or.th/gi

 • Duration:
  12/12/2017-12/9/2018
 • Donor:
  Department of Industrial Works
 • Contact Person:
  Patttra Jittranont
 • Contact:
  02 503 3333 ext. 518 | pattra@tei.or.th