การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567 (In Thai)

9 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร. ไชยยศ บุญญากิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. กมล เอื้อชินกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณศุลีพร  ศรีพัฒนะพิพัฒน์  ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคุณประสิทธิ์  ซิ้มเจริญ ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ เป็นคณะกรรมการร่วมในการประชุมด้วย 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานจากแผนประจำปี 2566 ความก้าวหน้าการรับรอง ISO/IEC 17065  และเสนอแผนการทำงานฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 การพิจารณาความเสี่ยงต่อความเป็นกลางประจำปี 2567 อีกทั้งขออนุมัติการทบทวน/แก้ไขข้อกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ หม้อแปลงไฟฟ้า การพัฒนาข้อกำหนดใหม่สำหรับแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบกลวงเสริมด้วยลวดอัดแรง (Hollow Core Slab)  และการประกาศใช้ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับบริการงานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร