เกาะยาวใหญ่...จัดการขยะได้จริงและยั่งยืน (In Thai)

24-25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โครงการ CE-Lanta นำโดยคุณวิลาวรรณ น้อยภา คุณพวงผกา ขาวกระโทก และทีมนักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ได้นำตัวแทนจาก อปท. ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล และผู้ประกอบการโรงแรมในอำเภอเกาะลันตา นำโดยนายกสนาน หวังผล นายกเทศมนตรีตำบลเกาะลันตาใหญ่ นายกสุทธิพงษ์ ปาไหน นายก อบต.คลองยาง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการมูลฝอยเกาะยาวและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารท้องถิ่น นำโดยนายยงยุทธ เอ็มยุเด็น นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาวใหญ่ นายพีรยุทธิ์ มาตรักษา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว และนายสมหมาย ปลูกไม้ดี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุใน ผู้นำชุมชน อสม. และคุณศลิษา วิไลนุวัฒน์ เจ้าหน้าที่ IUCN ถึงรูปแบบการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและการสร้างความร่วมมือในการจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งต่อให้ลูกหลาน 

พร้อมกันนี้ คณะศึกษาดูงานได้ร่วมวางแผนเพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ เติมเต็มรูปแบบการจัดการมูลฝอยในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป