ผู้บริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

คุณเบญจมาส โชติทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและแผนงาน

คุณวิลาวรรณ น้อยภา

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ

คุณวิศรา หุ่นธานี

ผู้จัดการแผนงาน
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายมลพิษ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ดร.ฉัตรตรี ภูรัต

ผู้จัดการโครงการ
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม

คุณวารุณี พุทธชาติ

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ