การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติเกี่ยวกับขยะพลาสติกทางทะเล

สนับสนุนประเทศไทยในการจัดทำ "ร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติเกี่ยวกับขยะพลาสติกทางทะเล" โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
 

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  15 พฤษภาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  The World Bank Group
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ธนิรัตน์ ธนวัฒน์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 333 | tanirat@tei.or.th