การพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Public-Private-People Partnership: 4P) ในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้สามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ อย่างสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองและชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะในระยะต่าง ๆ ต่อไป 

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  30 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ธนิรัตน์ ธนวัฒน์ | ภัทรียา จันทร์ประสิทธิ์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 333 / 533 | tanirat@tei.or.th / pathareya@tei.or.th