การจัดทำเกณฑ์และให้การรับรอง Inno-Green Station

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์การรับรอง Inno-Green Station เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสถานีบริการน้ำมันและสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น ผลักดันให้เกิดสถานีบริการฯ ต้นแบบด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “Inno-Green Station” ถือเป็นการพัฒนาสถานีบริการรูปแบบใหม่ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ

เกณฑ์การรับรอง Inno-Green Station แยกเป็น 2 เกณฑ์ ได้แก่ (1) เกณฑ์การรับรองสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และ (2) เกณฑ์การรับรองสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งทั้ง 2 เกณฑ์นี้มีองค์ประกอบครอบคลุมมิติในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 9 องค์ประกอบ ดังนี้

(1) การผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน
(2) การจัดการขยะและของเสีย
(3) การอนุรักษ์และการจัดการน้ำ
(4) การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การเลือกใช้วัสดุและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(7) การสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(8) ความปลอดภัย และ
(9) คุณภาพชีวิต

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  27/08/2561 - 26/11/2563
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  ภาคเอกชน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  วิศรา หุ่นธานี / พรนภา ยะปาน
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 512 | phonnapa@tei.or.th