การจัดทำรายงานสถานการณ์มหาสมุทรและชายฝั่งทะเลแห่งชาติ

ตามที่ประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามความร่วมมือในโครงการต่อยอดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออก (GEF/UNDP/PEMSEA Project on Scaling Up the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Sea of East Asia: SDS-SEA) กับ หุ้นส่วนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลเอเชียตะวันออก (Partnership on Environment Management of the Sea of East Sea: PEMSEA) ซึ่งแผนดำเนินงานงานภายใต้โครงการฯ ระบุให้ประเทศไทย ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์มหาสมุทรและชายฝั่งทะเลแห่งชาติ (Technical Working Group on National State of Oceans and Coasts: TWG on NSOC) และนำเสนอรายงานฯ ในที่ประชุมสมัชชาทะเลเอเชียตะวันออก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การจัดทำรายงานสถานการณ์มหาสมุทรและทะเลชายฝั่งแห่งชาติของประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อทราบถึงสถานะของฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลของไทย การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของทรัพยากรทางทะเล ทั้งทรงตรงและทางอ้อม และเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลกับประเทศสมาชิกของหุ้นส่วนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลเอเชียตะวันออก (Partnership on Environment Management of the Sea of East Sea: PEMSEA) ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือ ข้อริเริ่มในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไม่ทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม (Blue Economy) ซึ่งการจัดทำรายงานจะจัดทำตามกรอบโครงร่างเนื้อหารายงานเดียวกันของทุกประเทศสมาชิก PEMSEA โดยใช้ข้อมูลอย่างน้อย ปี 2558

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  1/03/2560 - 31/12/2561
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  Partnerships in Environmental Management for the South East Asia (PEMSEA)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  วิไลลักษณ์ สุรพฤกษ์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 402 | wilailak@tei.or.th