วารสารผลิใบ

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  ต่อเนื่อง
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  ภาคเอกชน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ภัทรา จิตรานนท์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 518 | pattra@tei.or.th