การจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินผลและข้อเสนอแนะสำหรับ "ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง"

จัดทำคู่มือแนวทางการรับรองฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงขั้นตอนเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้การรับรองฉลากฯ มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการและสามารถปฏิบัติได้จริง และมีรูปแบบการบริหารจัดการในการรับรองฉลากที่มีความยั่งยืน พร้อมรายงานประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  21 พฤศจิกายน 2565 - 16 กันยายน 2566
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  กรมควบคุมมลพิษ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  คุณเอริน / ดร.ฉัตรตรี
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 524 | arin@tei.or.th