โครงการเมืองรู้รับปรับตัว Preparation phase URBAN: Urban Resilience Building and Nature Project

ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายศึกษาข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมสาธิตการใช้มาตรการแก้ไขเชิงระบบนิเวศในการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและขยายผลในวงกว้าง

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  1 สิงหาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  IUCN
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  พวงผกา ขาวกะโทก
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 344 | puangpaka@tei.or.th