การเสริมศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน Resilient City

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  6 กรกฎาคม 2565 - 25 กันยายน 2565
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  เบญจมาส โชติทอง
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 555 | benj@tei.or.th