การพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนอันเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  สอวช. - บพข. ผ่านวีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  คุณวิศรา
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 511 | wisara@tei.or.th