การศึกษาจัดทำแนวทางปฎิบัติที่ดี และตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  30 ธันวาคม 2563 - 26 กันยายน 2564
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  สผ.
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  คุณธนิรัตน์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 333 | tanirat@tei.or.th