การบริหารงานจ้างพัฒนากลไกการส่งเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  7 มีนาคม 2565 - 30 กันยายน 2565
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  คุณเขมาพัสส์ / คุณวิศรา
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 511 / 533 | wisara@tei.or.th