การจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสแห่งชาติและการประเมินสิ่งแวดล้อมและสังคมระดับยุทธศาสตร์สำหรับกลไกเรดด์พลัสในประเทศไทย

ศึกษาและวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าไม้ และจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสแห่งชาติ รวมทั้งสร้างกลไกการแก้ไขข้อร้องเรียน และกรอบการแบ่งปันผลประโยชน์ภายใต้กลไกเรดด์พลัส ตลอดจนการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับกลไกเรดด์พลัสสำหรับประเทศไทย

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  กุมภาพันธ์ 2564 - ธันวาคม 2564
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  พวงผกา ขาวกระโทก
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 344 | puangpaka@tei.or.th