การศึกษาจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดี และตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตร

เพื่อส่งเสริมการบูรณาการดำเนินงานระหว่างการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีทางเลือกในการทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาข้าวที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตและการส่งเสริมสุขภาพทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค สร้างเครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคที่ตระหนักถึงคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  30 ธันวาคม 2563 - 26 กันยายน 2564
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ธนิรัตน์ ธนวัฒน์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 333 | tanirat@tei.or.th